OK  
  OK        Cancel  
Our shop is open:

Tuesday: 10.00-18.00 h
Wednesday: 10.00-18.00 h
Thursday: 10.00-18.00 h
Friday: 10.00-18.00 h
Saterday: 10.00-17.00 h
Welcome to Antiquariaat Isis.
Recently acquired books.
BEZA, THEODORUS - Theodori Bezae annotationes maiores in nouum Dn. Nostri Iesu Christi Testamentum. I duas distinctae partes, quarum prior explicationem in quatuor evangelistas & acta apostolorum: posterior vero in epistolas & apocalypsin continet. Quibus etiam adiuncti sunt indices rerum ac verborum locupletisimi. Noua autem haec editio multo correctior & emendatior priore, nunc primum hac minore forma in gratiam & vtilitatem studiosorum in lucem prodit.
Printer's vignet. 570, 648 (34), (52) pp. Parchment.
URSINUS, ZACHARIAS - Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen catechismus, uyt de Latynsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, op-gemaeckt van dr. David Pareus, vertaelt, ende met tafelen, &c. verlicht, door dr. Festius Hommius. Nu van nieuws oversien/ende nevens het stellen der schriftuer-plaetsen na de publijcke oversettinge/verrijckt met toe-eygeninge; item met schriftmatighe harmonie der Nederlandsche gheloofs-formulieren; als mede met noch twee registers/etc. door Johannes Spiljardus (...). 2 delen in 1 band.
Titelpagina + blad met 4 portretten (Ursinus, Pareus, Hommius, Spiljardus) + 2 drukkersvignetten. Perkamenten band. 8 (XIV), 516, (VIII), 466, (12) pp.
TROMMIUS, A. - Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments. Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche en Chaldeeusche en Grieksche grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene beteekenissen en andere bequame onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een compleet Hebreeusch en Grieksch register van alle de grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zyn. Bearbeidt en uitgegeven door Abraham Trommium. Met een voorreden van Aegidius Gillissen. 3 delen.
Halfleer. Folio. (XXXVIII), 696, (II), 662, (II), 1066, (136), (52) pp