OK  
  OK        Cancel  

Catalogus: Topografie en regionale geschiedenis - Friesland
gevonden: 86 boeken op 3 pagina's


< 1 2 3 >

 
ABMA, G. Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871). Leeuwarden, Friese pers, 1980.
Boeknummer 576834 € 15.00
ABMA, G. Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergo. Ljouwert, Tille, 1984.
Boeknummer 582309 € 10.00
ABMA, G., (RED.) Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen. Leeuwarden, Van Seijen, 1975.
Boeknummer 586723 € 10.00
ABMA, G., (RED.) Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. 2 delen. Leeuwarden, Van Seijen, 1975.
Boeknummer 588219 € 10.00
 
ALGRA, N.E. De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. Groningen, RUG, 1966.
Boeknummer 573341 € 15.00
ANDREAE, A.J. Kollumerland en Nieuw-Kruisland, geschiedkundig beschreven. (Met medewerking van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid en taalkunde te Leeuwarden.). Kollum, Slagter, 1883.
Boeknummer 625796 € 30.00
 
ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie. Leeuwarden, Van Seijen, 1974.
Boeknummer 572586 € 10.00
 
ANDRIESSE, C., ALGRA, H., (RED.) Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie. Leeuwarden, Jongbloed, 1938.
Boeknummer 605166 € 15.00
BEYMA, J.M. VAN Historiam curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi XVI exitum. Lugduni Batavorum, JC Cyfveer, 1835.
Boeknummer 616670 € 35.00
 
BLAUW, W. Friese schaatsenmakers.M.m.v. Jelmer Kuypers en Frits Boschma. Franeker, Van Wijnen, 1994.
Boeknummer 612796 € 10.00
 
BOLTENDAL, R. De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland. Leeuwarden, Friese pers, 1983.
Boeknummer 9124 € 15.00
BOS-VAN DER HEIDE, H.S.E. Het Rudolfsboek. Assen, Van Gorcum, 1937.
Boeknummer 622768 € 15.00
 
BRANTSMA, G.S. Dissertatio juridica inauguralis, de lucro et damno, quod inter conjuges, jure Frisico, commune est. Leiden, J van Tiffelen, 1805.
Boeknummer 574065 € 20.00
 
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 574829 € 15.00
 
BROERSMA, M.J. Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002. Zp, Friese pers, 2002.
Boeknummer 609188 € 15.00
 
BROOS, J.F. Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis. Leeuwarden, Fryske Akademy, 1982.
Boeknummer 591995 € 20.00
BROUWER, J. Thet autentica riocht met inleiding, glossen, commentaar en woordenlijst. Assen, Van Gorcum, 1941.
Boeknummer 622361 € 15.00
 
BROUWER, J.H., KALMA, J.J., (RED.) Winst ut forlies. Briefwiksel tusken T.R. Dykstra, J. van Loon en H.S. Sytstra ut 'e jierren 1841-1847. Mei ynleiding, oantekeningen en bylagen utjown. By de bitinking fan de hunderste stjerdei fan H.S. Sytstra. Leeuwarden, zu, 1962.
Boeknummer 582328 € 11.50
 
BUIJTENEN, P. VAN Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. Met een voorwoord van K.S. Bader. Drachten, Laverman, 1961.
Boeknummer 582152 € 11.50
 
CLEUTING, N.J. Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart. Ljouwert, Fryske Akademy, 1970.
Boeknummer 14220 € 12.50
 
CLEUTING, N.J. Protocol Cleuting. Het protocol van Nicolaus Judoci Cleuting (Nicolaes Joostzoon Cleuting), notaris te Leeuwarden van 1554-1585. Uitgegeven door P.T. Zwart. Ljouwert, Fryske Akademy, 1970.
Boeknummer 605163 € 12.50
DIEST LORGION, E.J. De Nederduitsche hervormde kerk in Friesland, sedert hare vestiging tot het jaar 1795; eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland. Groningen, HR Roelfsema, 1848.
Boeknummer 629788 € 35.00
 
EEKHOFF, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Uit vele geschiedschrijvers en vooral uit de oorspronkelijke stedelijke bescheiden en andere onuitgegevene bronnen opgemaakt. Met kaarten en platen. 2 delen in 1 band. Leeuwarden, Galerie Artistique, zj.
Boeknummer 599947 € 15.00
EIJKMAN, L.P.H. Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal. Amsterdam, MŘller, 1913.
Boeknummer 618407 € 25.00
FABER, J.A. Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. 2 delen. Wageningen, Veenman, 1972.
Boeknummer 587919 € 17.50
 
FOKKEMA, D Schiermonnikeiger L˘b˙ek byineeur bracht. Ljouwert, Algemiene Fryske Underjocht Kommisje, 1979.
Boeknummer 617446 € 10.00
 
GLAZEMA, P. Gewijde plaatsen in Friesland. Meppel, Boom, 1948.
Boeknummer 612568 € 12.50
HEIJDEN, W. VAN DER Verhaal van de verrigtingen der Jezu´eten in Friesland. Uit het Latijn vertaald en met aanteekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. Evertsz. Leeuwarden, Brouwer, 1842.
Boeknummer 616147 € 75.00
 
HICHTUM, N. VAN De jonge priiskeatser. In forhael for bern fen 12-80 jier. Met printsjes fen Tsjeard Bottema. Ljouwert, Eisma, zj.
Boeknummer 571762 € 12.50
 
JONG, A. DE, (RED.) Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland. Amsterdam, Contact, 2000.
Boeknummer 605631 € 10.00
 
KALMA, D. Samle fersen. Besoarge en mei in ynlieding fan J. Knol. Ljouwert, Fryske Akademy, 1996.
Boeknummer 599278 € 15.00
KALMA, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht. Leeuwarden, Tille, 1973.
Boeknummer 582163 € 10.00
 
KALMA, J.J. Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht. Leeuwarden, Tille, 1973.
Boeknummer 586727 € 10.00
 
KALMA, J.J. Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkegeschiedenis. Drachten, Friese pers, 1987.
Boeknummer 612624 € 17.50
 
KAMPEN, L. VAN, MULDER, J.J., VEER, J.J. VAN DER, (RED.) Friesland 1940-1945. Leeuwarden, Friese pers, 1980.
Boeknummer 586920 € 12.50
 
KLAVER, IMKE Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Inkele oanteikene dingen ˙t de jonge tiid oan 1925. Ingeleid door G. Harmsen. Aantekeningen van J. Frieswijk. Nijmegen, SUN, 1974.
Boeknummer 585545 € 10.00
KNOP, G. De spraakkunst der Terschellinger dialecten. Assen, Van Gorcum, 1954.
Boeknummer 622485 € 15.00
 
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 609493 € 10.00
 
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Franeker, Van Wijnen, 2000.
Boeknummer 612615 € 10.00
 
KOK, P.T. Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930. Groningen, zu, 2000.
Boeknummer 591106 € 10.00

< 1 2 3 >